Vitajte na stránkach, Ipas a.s.

Na?a spolo?nos? bola zalo?ená s cie?om vykonáva? kvalitné priemyselné podlahy na území Slovenskej republiky ako aj v zahrani?í.

?o zah?ňa ná? vyrobny program

  1. betónové podlahy( drátkobetóny, ?elezobetóny, vlákonbetóny, povrchové úpravy minerálnymi vsypmi, bez?párové podlahy, vonkaj?ie parkovacie plochy, zhotovovanie podláh pomocou metódy LASERSCREED)
  2. syntetické podlahy(epoxidové stierky a nátery, polyuretánové, vrátane antistatickych)
  3. cementové samonivela?né podlahy(hrúbky 4 a? 20 mm)
  4. polymércementové poterové podlahy(hrúbky 10 a? 100 mm)
  5. anhydritové potery(samonivela?né anhydritové potery hrúbky 20 a? 50 mm)
  6. lah?ené betónové zmesi zmesi (penobetóny, polystyrénbetóny, liaporbetóny, keramzitbetóny)
  7. príprava podlo?ia a izolácia podkladu pod podlahu

Vieme sa prisp?sobi? zákazníkovi, poradi? mu s mo?nymi problémami a nejasnos?ami pri príprave a realizácii podláh.

Nemenej d?le?itym faktorom sú aj priaznivé ceny, za ktoré svoje práce ponúkame. Ceny sú kalkulované na ka?dy obchodny prípad zvlá?? a sú v priebehu realizácie diela, samozrejme po odsúhlasení zákazníkom, záv?zné a nemenné.

Ná? tím tvoria skúsení pracovníci ktorí majú dlhoro?né, vysoko odborné zru?nosti overené praxou a sú pripravení navrhnú? technicky a ekonomicky adekvátny typ podlahy, ktory bude sp?na? va?e nároky na kvalitu a dlhodobú ?ivotnos?.

Ak nás kontaktujete, radi Vám osobne prídeme bli??ie predstavi? na?u ponuku slu?ieb.

Na?e skúsenosti by sme radi vyu?ili i pri práci pre Vás a preto neváhajte a oslovte nás.

mouseover